חיפוש באתר

טפסים

חוזה לקייטנות חודש ה-11 תשע"ט, 2019 -

הנחיות למילוי הטופס:

חוזה לקייטנות חודש ה-11 תשע"ט, 2019

קייטנת "קיץ בכיף" החודש ה-11 בגני הילדים, מנהלים קהילתיים בשיתוף עריית ירושלים

בין התאריכים: 1-31.7.19, כ"ח סיוון-כ"ח  תמוז (לא כולל ימי שישי).

הואיל והמינהל עתיד להפעיל, ביולי 2019 קייטנת קיץ (להלן הקייטנה) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים, העירייה ומשרד החינוך, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לקייטנה זו, ולהתקשר לשם כך עם המינהל בהסכם. והואיל והפעלתה של הקייטנה כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המינהל, כאמור בהסכם זה. לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: א. פעילות הקייטנה תתקיים בשני מחזוריםבין התאריכים 1-31.7, כ"ח סיוון-כ"ח תמוז (לא כולל ימי שישי). סבב א'- 1-21.7, כ"ח סיוון- י"ח אלול, קייטנת בוקר/ קייטנת בוקר וצהרון. סבב ב'- 22-31.7, י"ט-כ"ח תמוז, קייטנת בוקר וצהרון. השתתפות בקייטנה בכל אחד מהמחזורים מותנית ברישום מראש ב. שעות הפעילות בקייטנה תהיינה בין השעות 08:00-13:00 וצהרון בין השעות 13:00-16:00. (פתיחת הגן על ידי הסייעת ב-07:30). ג. במהלך הקייטנה תוגש ארוחת בוקר הכוללת כריך וירק. לילדים הרשומים למסגרת הצהרון -ארוחת צהרים. ד. ניתן לרשום את הילד לקייטנה מקוצרת של 15 ימים. ה. ההורים מתחייבים לאסוף את ילדם לא יאוחר משעת סיום הקייטנה אליה נרשמו. איסוף הילדים יעשה ע"י מבוגר מעל גיל 12. לא יותר איסוף של ילד/ה ע"י מבוגר שפרטיו אינם רשומים בטופס המצורף ללא אישור הורים. יש למלא טופס איסוף ילד מהקייטנה. ו. מובהר בזאת כי פתיחת המסגרות מותנת במינימום 24 נרשמים לשעות הבוקר ולצהרון. ז. המינהל הקהילתי אינו מתחייב מראש לפעול בכיתה / גן ספציפי. ח. ההרשמה אינה מחייבת פתיחת קבוצה. יש להתעדכן בהודעה מראש אצל רכזות המנהלים הקהילתיים. ט. להורה ידוע, כי המינהל הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה ו/או על פי החלטות של עיריית ירושלים. להורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול גנים/ כיתות. י. מובהר כי פעילותה של הקייטנה מותנית בכך שהעירייה תעמיד לרשות המינהל את השטח הדרוש לשם הפעלת המסגרת. המינהל הקהילתי לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של העירייה שלא תאפשר קיום הפעילות. יא. המינהל הקהילתי יהיה רשאי שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המינהל הקהילתי, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, שביתה וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעלה הקייטנה. יב. במידה וישנו קושי בהשתלבות הילד במסגרת הקייטנה ויש חשש כי הוא מסכן את עצמו ואו את ילדי הגן או הציוד שבו, העירייה והמנהלים הקהילתיים, רשאים להפסיק את השתתפות הילד תוך היוועצות עם כל הגורמים המקצועיים. יג. כל ההוצאות הכרוכות בסיוע/ ליווי צמוד לילד/ה, אינה באחריות המינהל הקהילתי ועל ההורים להסדיר את הנושא למול הגורמים הרלוונטיים. יד. רישום לקייטנה יעשה בין התאריכים: 19-31.5.19, י"ד- כ"ו באייר התשע"ט. לאחר מועד הרישום, יגבו דמי רישום מאוחר בסך 100 ₪. טו. המחירים הינם לאחר כלל הסבסוד, למעט מצב סוציו-אקונומי, ראה פרוט למטה. טז. ניתן יהיה לבטל את הרישום לקייטנה בכתב למנהל הקהילתי בתוך 14 ימים מיום הרישום ובלבד שהביטול יעשה לפחות 14 ימים מראש, שאינם ימי מנוחה, לפחות, קודם, למעט תחילת השירות ולקבל החזר כספי בניכוי 5% מגובה דמי הביטול בהתאם להוראת החוק. לאחר המועד האמור/ תחילת הקייטנה, לא יינתן החזר. יז. לא יתבצעו שינויים בהרכבי הקבוצות ו/או קיצור ימי פעילות בקייטנה אלא על בסיס מקום פנוי בלבד ובאישור המנהל הקהילתי ומנהלת התכנית . יח. הנחות על בסיס סוציואקונומי: ילדים אשר אחד מהוריהם מוכר על ידי מחלקת הרווחה, או זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי, בהתאם להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 2019, יהיו זכאים להנחה רק ל-15 יום מתוך הקייטנה.
פרטי הילד
מין
פרטי ההורים
טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם לצהרון
מאת: הורי התלמיד/ה
המין
אני מצהיר/ה כי
(סמן את האפשרות הנכונה)
אישור רפואי:
קובץ מוגבל עד 2mb
יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון, מחלה ממארת וכד').
בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע
בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון
מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה הבריאותית/הרגישות לתרופה או למזון ומתאר את מהותה.:
קובץ מוגבל עד 2mb
6. אני מתחייב/ת להודיע למנהל/ת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי. 7. אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאות בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.
אישור פינוי לקבלת טיפול רפואי
אני מאשר/ת – לא מאשר/ת (יש להקיף בעיגול) פינוי של ילדי לקבלת טיפול רפואי דחוף במידת הצורך או לפי בקשתי. אני יודע/ת כי ייתכן ואשא בעלויות הטיפול והפינוי.
טופס איסוף ילד מהקייטנה
1. בני/בתי יוצאו בליווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני בתי מהקייטנה הם:
במידה ואהיה מעוניין כי בני/בתי יוצאו ע"י מבוגר ששמו אינו מוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע בכתב על כך מראש לצוות הקייטנה.
צילום ילדים במסגרות
אני מאשר/ת / לא מאשר/ת (יש להקיף בעיגול) פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות בגן, באתר האינטרנט של המינהל הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך. הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על-ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה ומכאן ניתנת הסכמתנו.
הננו מתחייבים בזאת כי לא תעלה על ידנו/ או על יד מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המינהל בתמונות בני/ ביתי באתר המינהל או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המינהל, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.
הנדון: כתב הצהרה והתחייבות - ילד עם מגבלות אלרגניות בצהרון
אנו הח"מ
מצהירים ומתחייבים כדלהלן: 1. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל. 2. הננו מתחייבים להמציא מיד בסמוך לרישום ולא יאוחר מ – 7 ימים ממועד החתימה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, שבו תתואר האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה. במסמך המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם, התסמינים הטיפול הרפואי הנדרש לצורך מתן עזרה ראשונה לילד במקרה של חשיפה. 3. אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה האלרגנית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם. 4. אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.
6. כמו כן הננו מתחייבים להפקיד במתקן שבו הצהרון מתקיים מזרק בר-תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של התלמיד ופרטיו וכן תצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא בתיקו האישי של התלמיד. ידוע לנו שבאחריותנו להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת התוקף של המזרק. 7. אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך, וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט אם הילד/ה נזקק/ת למלווה צמוד בצהרון או שהוא יכול לשהות בצהרון ללא מלווה. על האישור הרפואי לפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים הרגישות עלולה להתפרץ (אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה). 8. באחריותנו ליידע את כל הורי מסגרת הצהרון לקראת הקייטנה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. היידוע ייעשה בתיאום עם התלמיד הסובל מאלרגיה ואיתנו. 9. באחריותנו לאשר את הרכב המזון. ידוע לנו כי ככל שלא נאשר את הרכב המזון, נוכל לספק לילדינו את המזון המותאם באופן עצמאי ובהתאם יקוזז מהתשלום החלק היחסי *הזמנת הארוחה כפופה לאישור של ספק המזון ואין בדברים שלעיל התחייבות לספק מנה מותאמת. 10. ידוע לנו כי מצב של אלרגיה למזון מסכנת חיים נכלל בתבחינים המאפשרים קבלת סיוע מעיריית ירושלים להעסקת מלווה אישית (סייעת רפואית) בחינוך הרגיל. 12. אנו מייפים את כוחו של צוות הצהרון להעניק לילד את הטיפול המצוין במסמך הרפואי בכל מקרה שבו יפתח הילד תגובה אלרגית. אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו. כל זאת מבלי שתהיה בכך משום הטלת חובה או אחריות על המינהל. 13. ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו הרפואיות.
ולראיה באנו על החתום,
מאשרים החתימות הנ"ל.

התקנון

הואיל והמינהל עתיד להפעיל, ביולי 2019 קייטנת קיץ (להלן הקייטנה) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים, העירייה ומשרד החינוך, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לקייטנה זו, ולהתקשר לשם כך עם המינהל בהסכם. והואיל והפעלתה של הקייטנה כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המינהל, כאמור בהסכם זה.

 

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

א.       פעילות הקייטנה תתקיים בשני מחזוריםבין התאריכים 1-31.7, כ"ח סיוון-כ"ח  תמוז (לא כולל ימי שישי).

סבב א'- 1-21.7, כ"ח סיוון- י"ח אלול, קייטנת בוקר/ קייטנת בוקר וצהרון.

סבב ב'- 22-31.7, י"ט-כ"ח תמוז, קייטנת בוקר וצהרון.

השתתפות בקייטנה בכל אחד מהמחזורים מותנית ברישום מראש

ב.       שעות הפעילות בקייטנה תהיינה בין השעות 08:00-13:00 וצהרון בין השעות 13:00-16:00. (פתיחת הגן על ידי הסייעת ב-07:30).

ג.       במהלך הקייטנה תוגש ארוחת בוקר הכוללת כריך וירק. לילדים הרשומים למסגרת הצהרון -ארוחת צהרים.

ד.       ניתן לרשום את הילד לקייטנה מקוצרת של 15 ימים.

ה.       ההורים מתחייבים לאסוף את ילדם לא יאוחר משעת סיום הקייטנה אליה נרשמו. איסוף הילדים יעשה ע"י מבוגר מעל גיל 12. לא יותר איסוף של ילד/ה ע"י מבוגר שפרטיו אינם רשומים בטופס המצורף ללא אישור הורים. יש למלא טופס איסוף ילד מהקייטנה.

ו.        מובהר בזאת כי פתיחת המסגרות מותנת במינימום 24 נרשמים לשעות הבוקר ולצהרון.

ז.       המינהל הקהילתי אינו מתחייב מראש לפעול בכיתה / גן ספציפי.

ח.       ההרשמה אינה מחייבת פתיחת קבוצה. יש להתעדכן בהודעה מראש אצל רכזות המנהלים הקהילתיים.

ט.       להורה ידוע, כי המינהל הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה ו/או על פי החלטות של עיריית ירושלים. להורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול גנים/ כיתות.

י.        מובהר כי פעילותה של הקייטנה מותנית בכך שהעירייה תעמיד לרשות המינהל את השטח הדרוש לשם הפעלת המסגרת. המינהל הקהילתי לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של העירייה שלא תאפשר קיום הפעילות.

יא.     המינהל הקהילתי יהיה רשאי שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המינהל הקהילתי, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, שביתה וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעלה  הקייטנה.

יב.      במידה וישנו קושי בהשתלבות הילד במסגרת הקייטנה ויש חשש כי הוא מסכן את עצמו  ואו את ילדי הגן או הציוד שבו, העירייה והמנהלים הקהילתיים, רשאים להפסיק את השתתפות הילד תוך היוועצות עם כל הגורמים המקצועיים.

יג.      כל ההוצאות הכרוכות בסיוע/ ליווי צמוד לילד/ה, אינה באחריות המינהל הקהילתי ועל ההורים להסדיר את הנושא למול הגורמים הרלוונטיים.

יד.      רישום לקייטנה יעשה בין התאריכים: 19-31.5.19,  י"ד- כ"ו באייר התשע"ט. לאחר מועד הרישום, יגבו דמי רישום מאוחר בסך 100 ₪.

טו.     המחירים הינם לאחר כלל הסבסוד, למעט מצב סוציו-אקונומי, ראה פרוט למטה.

טז.      ניתן יהיה לבטל את הרישום לקייטנה בכתב  למנהל הקהילתי  בתוך 14 ימים מיום הרישום ובלבד שהביטול יעשה לפחות 14 ימים מראש, שאינם ימי מנוחה, לפחות, קודם, למעט תחילת השירות ולקבל החזר כספי בניכוי 5% מגובה דמי הביטול בהתאם להוראת החוק. לאחר המועד האמור/ תחילת הקייטנה, לא יינתן החזר.

יז.        לא יתבצעו שינויים בהרכבי הקבוצות ו/או קיצור ימי פעילות בקייטנה אלא על בסיס מקום פנוי בלבד ובאישור המנהל הקהילתי ומנהלת התכנית .

יח.      הנחות על בסיס סוציואקונומי: ילדים אשר אחד מהוריהם מוכר על ידי מחלקת הרווחה, או זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי, בהתאם להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 2019, יהיו זכאים להנחה רק ל-15 יום מתוך הקייטנה.

 

מצורף מחירון הקייטנה:

 

15 ימים

8 ימים

סבסוד סוציו אקונומי

(רק לקייטנה של 15 יום)

יום קצר 07:30-13:00

550

---

50

יום מלא 07:30-16:00

835

365

100


צרו קשר:
  • מינהל קהילתי גילה
  • ורדינון 14, גילה
  • ירושלים
  • 02-6461111
  • פקס: 02-6763028
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות