מהיום קל ופשוט יותר להירשם למעון היום!
רישום למעון היום הוא השלב הראשון בתהליך, שבסופו תוכלו להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד ולהכניס
את ילדיכם לאחת מהמסגרות המוכרות, על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים.
הרישום למעונות היום המוכרים מבוצע ישירות באגף למעונות יום, באופן מקוון.
לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית, יוכל כל הורה לבחור עד 2 מעונות יום ולרשום אליהם את ילדיו.
הורים לילדים שהרשמתם למעון אושרה, יופנו להמשך התהליך אצל מנהל המעון.
לנוחיותכם, ריכזנו את המידע הרלוונטי וההנחיות לרישום ילדכם למעון יום בשנת הלימודים תשפ"ב.
הנחיות לרישום למשפחתון מוכר פורסמו בנפרד.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האגף.
1 .מועדי ההרשמה
ההרשמה למעון יום מוכר על ידי אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך תחל מיום 2021.2.7( כ"ה
שבט תשפ"א( ועד יום 2021.2.28( ט"ז אדר תשפ"א(.
2 .היכן נרשמים
לראשונה – הרישום למעונות היום המוכרים שנת הלימודים תשפ"ב מבוצע ישירות באגף למעונות יום,
באופן מקוון, ורק לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית.
האגף יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש "בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד"
לשנה"ל תשפ"ב, באתר האינטרנט של האגף ובאמצעות האפליקציה "רישומעון".
לידיעת ההורים:
 תוצאות הרישום יתקבלו לקראת סוף חודש מרץ, ובמעונות בהם יתקיימו ועדות קבלה ייקבעו סדרי
קדימויות הילדים בחודשים מאי-יוני.
 בתום הרישום, ורק לאחר הודעה סופית על קבלה למעון שתינתן על-ידי המשרד, ניתן יהיה להמשיך את
התהליך אצל מנהל המעון, ובכלל זה גביית דמי רישום ומקדמות.
3 .גובה דמי רישום מרבי
ניתן לגבות דמי רישום רק לאחר קבלת הודעה סופית על קבלת הילד למעון היום.
דמי הרישום אותם רשאי לגבות מפעיל המעון )רשות מקומית או ארגון( לא יעלו על 133 .₪ דמי הרישום לא
יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.
4 .מקדמה
מפעיל מעון היום רשאי לגבות מקדמה עד לסך 570 ,₪ על חשבון שכר הלימוד לחודש הלימודים הראשון,
וזאת רק לאחר שההורה יקבל הודעה סופית על קבלת הילד למעון היום.

1
מעונות יום בעלי סמל אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך )להלן: "האגף"(, שצו הפיקוח על המחירים חל עליהם והמדינה
משתתפת בשכר לימוד ילדים הזכאים לסבסוד לפי מבחני התמיכה שפרסם האגף, השוהים בהם.
אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
2
אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il
בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים | טל. 6662319-02 | פקס. 6662801-02
5 .גילאי הרישום )בכפוף למבחני התמיכה שיפורסמו(
למעון יום מוכר, יתקבלו:
1.1 .ילדים אשר נולדו החל מיום 2019.01.01
2.1 .ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר
נולדו החל מה- 2018.09.01
5.1 .ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 2018.12.31-2017.07.31 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות
הילד אישר כי הם עונים להגדרה "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת
במעון יום.
4.1 .ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 2018.12.31-2017.07.31 יוכלו להתקבל למעון יום על בסיס מקום
פנוי בלבד. יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד )תמיכה( ביחס
לשהותם במעון היום.
1.1 .ילדים מתחת לגיל 3 חודשים לא יתקבלו למעון יום ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני
התמיכה.
6 .מועד פתיחת שנת הלימודים
מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב למגזרים השונים יפורסם באתר האגף.
7 .ועדות קבלה
במעון יום בו מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה, בהתאם לנוהל סדר קבלת
ילדים, שיפורסם באתר האינטרנט של האגף. הודעה מפורטת תישלח להורים במעונות היום הרלוונטיים.
8 .ביטוח ילד במעון יום
1.1 .מפעיל מעון יום מחויב לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות ביחס לשעות השהייה במעון
היום, לרבות מועדי הגעה וחזרה ממנו הביתה, ולשם כך, רשאי לגבות סכום זה מההורים כתשלום חד
פעמי שיצורף לתשלום החודשי הראשון. דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למעון היום.
2.1 .באחריות מפעיל מעון היום לדאוג לביטוח תאונות אישיות עבור הילדים השוהים במסגרת. פרטים
בדבר הכיסוי הביטוחי הנדרש במסגרת "ביטוח תאונות אישיות" וכן הוראות ביחס לסכום שניתן
לגבותו מן ההורים, בהתחשב בסכומים שיאושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת ביחס לכלל התלמידים
ולהיקף הביטוחי הניתן להם. בשלב זה ועד לקבלת ההנחיות – אין להתחיל לבצע גבייה מן ההורים
ביחס לרכיב זה.
לידיעת ההורים:
נכון למועד פרסום זה סכומי הכסוי הינם: 000,150 ₪מוות, 000,500 ₪נכות ו-000,1 ₪הוצאות רפואיות
שאינן מכוסות ע"י קופת חולים כולל שירותי אמבולנס.
9 .הגבלת מספר ילדים במעון יום
מספר הילדים במעון מוגבל בהתאם לגודל הכיתה ולגילאי הילדים השוהים בה. חריגה מהתפוסה
המאושרת מהווה סיכון לשלומם ובטיחותם של הילדים השוהים במעון היום והיא בניגוד להנחיות וכללי
הבטיחות של האגף ועל כן חל איסור קבלת ילדים מעבר למכסה המאושרת.
האגף שומר לעצמו את הזכות להפעיל סנקציות כנגד מפעיל מעון יום אשר יחרוג מסעיף זה, ובכלל זה
הוצאת ילד ממעון היום לאחר פתיחת שנת הלימודים והסרת סמל מעון יום.
לידיעת ההורים:
אין להכניס למעון יום ילד הנמצא בחריגה, גם אם ניתנה הבטחה לטיפול בהגדלת התפוסה מול המשרד.
באם ניתנת הבטחה כזו, הרי שהיא ללא כיסוי.
ילד שיימצא במעון יום מעבר למכסה המאושרת לא יתוקצב!, לא תאושר חריגה רטרואקטיבית והאגף לא
ידון כלל בבקשת הגדלת תפוסה, לאחר ביצוע חריגה בפועל.
אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
5
אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il
בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים | טל. 6662319-02 | פקס. 6662801-02
10 .נוהל חריגה מסל שירותים
מעון יום המבקש לחרוג מסל השירותים הניתנים לילדים ולהעניק שירות מעבר למחויב על ידי האגף )כגון
חוגי העשרה ועוד(, רשאי לעשות זאת ובלבד שמתקיימים כלל התנאים שלהלן במצטבר:
1.10 .השירות הנוסף יוצע להורים רק לאחר סיום ההרשמה.
2.10 .הוא קיבל את הסכמת כל ההורים לתשלום הנוסף.
5.10 .השירות הנוסף מתקיים במסגרת שעות וימי הפעילות הרשמיים של מעון היום.
4.10 .מחיר השירות הנוסף, יוצג בנפרד, בנוסף על התעריף הרגיל, ובפירוט העלויות ביחס לכל רכיב נוסף.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האגף.
11 .השתתפות המדינה בשכר לימוד
מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון לשנה"ל תשפ"ב לרבות טפסים,
תצהירים והצהרות הנדרשים יתפרסמו במועד מאוחר יותר. הודעה על כך תתפרסם בנפרד.
12 .הסכם מול ההורים
כל הוראה בהסכם ההורים מול מפעיל מעון יום, אשר עומדת בסתירה להנחיות והוראות המשרד, הינה
פסולה ומכאן שהינה בטלה ומבוטלת.
הורים יקרים - זכויות אלו מגיעות לכם ולילדכם גם אם חתמת על הסכם שבו נאמר אחרת.
13 .עדכון פרטי מנהל המעון
לתשומת לבכם: במסגרת התהליך יינתנו הרשאות למנהל המעון לבצע פעולות במערכת. ההרשאות יתבססו
על פרטי הקשר כפי שדיווח הארגון המפעיל את המעון, בבקשה לאישור הראשוני שהוגשה במסגרת חוק
הפיקוח. מחובת הארגון המפעיל את המעון לוודא שפרטי הקשר של מנהל המעון באישור הראשוני
מעודכנים

img
WhatsApp chat