img

שיתוף ציבור בתכנון

בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושא איכות הסביבה על מרכיביו השונים. המינהל הקהילתי מסייע לתושבים בטיפול בתחום זה. קידום תחום איכות הסביבה מתווסף לעיסוק התמידי בכל תחום המפגעים הסביבתיים ובעיות הבטיחות והאסתטיקה ברחבי ...

שיתוף ציבור בתכנון

106

  כבר התקשרת ל-106 היום? ניקיון שטחים רבים בשכונה הם באחריות עיריית ירושלים- אבל,כדי לבצע את עבודתה – העירייה זקוקה לנו שנהיה לה לעיניים. הגדלת הפניות למוקד 106 תשפר את התחזוקה השוטפת שלו על ידי העירייה. המוקד פועל 24 ...

106

שפפים

שטחי השפ"פים מוגדרים כשטחים אשר נמצאים בבעלות פרטית כרשום בטאבו ושייכים לתושבים הגרים באותם חלקה, והם אלו שאחראים לתחזוקה ולטיפול בשטח. עם זאת, ישנה זכות מעבר לציבור בשטח השפ"פ. כיום רוב השטחים הפתוחים בגילה מוזנחים ולא ...

שפפים
ג WhatsApp chat